Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

MORIS Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Wiejskiej 27 jest administratorem danych osobowych.

II. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Dane osobowe przetwarzane są w związku ze:

1. SPRZEDAŻĄ I ZAKUPEM WYROBÓW HUTNICZYCH I INNYCH PRODUKTÓW

MORIS jest dystrybutorem wyrobów hutniczych oraz szyn kolejowych i akcesoriów kolejowych, współpracuje z producentami i innymi dystrybutorami.

 • Podmioty, których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące.
 • Przetwarzane dane: imiona, nazwiska, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne (np.: PESEL, nr dowodu osobistego). Jeżeli sprzedaż odbywa się z transportem dodatkowo numery rejestracyjne, numer dowodu osobistego lub paszportu kierującego pojazdem a także numer prawa jazdy kierowcy.
 • Podstawa i cele przetwarzania danych:
  1. zawarcie i wykonanie umowy;
  2. wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:
   1. przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
   2. składanie i rozpatrywanie reklamacji;
   3. rozliczenie danin publicznoprawnych;
  3. usprawiedliwiony interes prawny:
   1. udokumentowanie realizacji transakcji;
   2. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
   3. marketing bezpośredni;
   4. weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;
   5. archiwizacja.

2. ŚWIADCZENIEM USŁUG TRANSPORTOWYCH

MORIS świadczy usługi transportowe w tym transport kołowy i kolejowy w związku z dystrybucją towarów o których mowa w pkt 1

 • Podmioty, których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące.
 • Przetwarzane dane: imię i nazwisko osoby, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne, a także numery rejestracyjne, numer dowodu osobistego lub paszportu kierujących pojazdami a także numer prawa jazdy kierującego.
 • Podstawa i cele przetwarzania danych:
  1. zawarcie i wykonanie umowy;
  2. wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:
   1. przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
   2. składanie i rozpatrywanie reklamacji;
   3. rozliczenie danin publicznoprawnych;
  3. usprawiedliwiony interes prawny:
   1. udokumentowanie realizacji transakcji;
   2. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
   3. marketing bezpośredni;
   4. weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;
   5. archiwizacja.

3. REKRUTACJĄ

MORIS prowadzi procesy rekrutacyjne w celu zatrudnienia pracowników oraz współpracowników.

 • Podmioty, których dane dotyczą: osoby ubiegające się o zatrudnienie.
 • Przetwarzane dane: dane osobowe udostępnione przez osobę rekrutowaną lub firmę rekrutacyjną, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, dane adresowe, dane o wykształceniu, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, uprawnienia zawodowe.
 • Dane osobowe w ramach procesu rekrutacji pozyskiwane są na podstawie udzielonej zgody. Osoba, która udzieliła zgodę ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 • Podstawa i cele przetwarzania danych:
  1. zgoda;
  2. zawarcie i wykonanie umowy;
  3. wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:
  4. usprawiedliwiony interes prawny:
   1. rekrutacja;
   2. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
   3. archiwizacja;

4. PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA

MORIS przetwarza dane osobowe w ramach prowadzenia przedsiębiorstwa.

 • Podmioty, których dane dotyczą: podmioty kontaktujące się z firmą, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące oraz osoby przebywające na stanowiących własność MORIS terenach orazw budynkach w związku z monitoringiem wizyjnym.
 • Przetwarzane dane: imię i nazwisko osoby, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, dane rejestrowe i ewidencyjne, nr rejestracyjne pojazdów wjeżdżających na teren, a także obraz monitoringu wizyjnego.
 • Podstawa i cele przetwarzania danych:
  1. zawarcie i wykonanie umowy;
  2. wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:
   1. przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
   2. składanie i rozpatrywanie reklamacji;
   3. rozliczenie danin publicznoprawnych;
  3. usprawiedliwiony interes prawny:
   1. udokumentowanie czynności;
   2. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
   3. marketing bezpośredni;
   4. weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;
   5. archiwizacja;
   6. zapobieganie i wykrywanie przestępstw;

III. POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przekazywane są MORIS bezpośrednio przez osoby, których dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi spółka współpracuje lub z powszechnie dostępnych źródeł.

IV. BRAK OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, stanowić może jednakże warunek zawarcia umowy.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe, w tym przez osoby upoważnione, możemy przekazać:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:
  1. podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach;
  2. podwykonawcom;
  3. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu, m.in.:
  1. inne strony transakcji;
  2. firmy transportowe;
  3. spedytorzy;
  4. agencje celne;
  5. ubezpieczyciele;
  6. organy i urzędy państwowe lub samorządowe;
  7. sądy;
  8. komornicy;
  9. biura informacji gospodarczej;
  10. operatorzy pocztowi i kurierzy;
  11. banki;
  12. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przetwarzamy dane przez czas niezbędny aby osiągnąć cel przetwarzania. Po zakończeniu go, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z uwagi na ustawowe okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych, dane osobowe usuwane są po upływie 10 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowano cel przetwarzania danych.

VII. SPRZECIW NA MARKETING BEZPOŚREDNI

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego przysługuje sprzeciw na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych, który może zgłosić na adres mailowy: rodo@moris-no-spam.pl lub listownie na adres podany poniżej.

VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

W razie koniczności zawarcia transakcji z kontrahentem spoza EOG może nastąpić konieczność przekazania danych osobowych poza obszar EOG. MORIS może przekazać dane kierowców lub pracowników podmiotów uczestniczących w transakcji. Co do zasady, przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie standardowych klauzul umownych, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską.

IX. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

 1. sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;
 2. usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;
 3. ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;
 4. dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;
 5. przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO. Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres email: rodo@moris-no-spam.pl lub listownie na adres siedziby spółki. Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, możemy zażądać dodatkowej identyfikacji osoby, której dane dotyczą lub dodatkowych informacji. Możliwość realizacji każdego z wyżej wymienionych praw wynika z obowiązujących przepisów prawa np. zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania.

X. SKARGA DO ORGANU NADZORU

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jej danych osobowych w sposób wskazany pod adresem www.giodo.gov.pl.

XI. KONTAKT I INFORMACJE

Nasze dane adresowe: MORIS Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Wiejskiej 27.
Wszelkie pytania w zakresie danych osobowych prosimy kierować na email: rodo@moris-no-spam.pl.
Strona internetowa: www.moris.pl

Wróć: do góry^